นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด พนักงาน ร่วมกิจกรรม โครงการขยายผลส่งเสริมการเลี้ยงและใช้ประโยชน์ไส้เดือน

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด พนักงาน ร่วมกิจกรรม โครงการขยายผลส่งเสริมการเลี้ยงและใช้ประโยชน์ไส้เดือน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลดใช้สารเคมี ให้เกษตรมาให้ความสำคัญกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยจากไส้เดือน และรณรงค์สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะและกำจัดขยะในครัวเรือน ขอขอบคุณวิทยากรจากโรงเรียนรัษฎาและโรงเรียนคลองปาง ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากพมจ.ที่ได้มาตรวจเยี่ยมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 3 ต. คลองปาง อ.รัษฎา จังหวัดตรัง