นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง (ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.) เป็นประธาน ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง (ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.) เป็นประธาน ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมี นายเจษฎากรณ์ วีระสุข หัวหน้าสำนักปลัด นายสอด มณีศรี ประธาน อปพร. เเละสมาชิก อปพร.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบต.คลองปาง