นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง มอบเกียรติบัตรให้เเก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง มอบเกียรติบัตรให้เเก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องแก่ร้านค้า, ร้านอาหารปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และขออำนวยพรให้มีท่านมีความเจริญก้าวหน้า และรักษาเกียรตินี้สืบไป ให้ไว้ ณ วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565