นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ประจำปี 2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ประจำปี 2565 เพื่อให้การดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ตามแผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท ( เก็บรวบรวม กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ ) กิจกรรม “ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมร่วมกับผู้ระกอบการร้านค้า ตลาดสด และร้านอาหาร” กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ในพื้นที่ โดยมี นายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต.คลองปาง นายเกริกฤทธิ์ รอดกลิ่น ผอ.กองการศึกษา กลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มร้านค้า และได้ความอนุเคราะห์บุคลากร 2 ท่าน คือ นายสมโชค สกุลส่องบุญศิริ นางหนึ่งฤทัย สกุลส่องบุญศิริ ในสังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะนอย อำเภอกันตัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง พร้อมมอบกระเป๋าผ้า ลด ละ เลิก ใช้ถุงโฟมและพลาสติก เพื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง