นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปางกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป

|

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปางกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเเยกขยะที่ต้นทางรุ่นที่3 ตามแผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ ) ประจำปี 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้