นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน และโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. มอมหมายให้ นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน และโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นายเกริกฤทธิ์ รอดกลิ่น ผอ.กองการศึกษา พนักงาน ผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง