นายอำนาจ ขวัญดี รองนายก เป็นประธานประชุมโครงการส่งนักกีฬาเข้าเเข่งขันระดับต่างๆ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

|

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง มอบหมายให้นายอำนาจ ขวัญดี รองนายก เป็นประธานประชุมโครงการส่งนักกีฬาเข้าเเข่งขันระดับต่างๆ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้แสดงความสามรถทางด้านกี่ฬา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ องค์การบริหรส่วนตำบลคลองปาง จึงได้พิจารณาจัดโครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ พร้อมด้วย นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด เเละเจ้าหน้าที่ประชุมในครั้งนี้