นายอมร เที่ยงธรรม ประธานกรรมการฯ อบต.คลองปาง เปิดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1 ประจำปี 2565

|

นายอมร เที่ยงธรรม ประธานกรรมการฯ อบต.คลองปาง เปิดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 โดยมีนายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง สมาชิกสภาฯ นายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต. นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมประเพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง✨✍️

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางมีดังนี้

📕✍️ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานเเจ้งต่อที่ประชุม

📕✍️ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่1 เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธารคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

📕✍️ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

📕✍️ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

📕✍️ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

✍️5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📕✍️ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ