นายอนุรักษ์ วีระสุข เป็นประธานประชุม คณะกรรมการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เพื่อติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2565

|

นายอนุรักษ์ วีระสุข เป็นประธานประชุม คณะกรรมการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เพื่อติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2565 โดยมี นายเฉลิม สีสุข ปลัด อบต. นาย นายเจษฎากรณ์ วีระสุข หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาฯ และคณะกรรมการ ในการร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง