นายวิศิษฐ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ นายบุญฤทธิ์ ญาติพัฒ ราษฎรหมูที่ 6 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยมี นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

|

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30น.นายวิศิษฐ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ นายบุญฤทธิ์ ญาติพัฒ ราษฎรหมูที่ 6 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยมี นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

นางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการช่วยเหลือปรับปรุงที่ให้มั่นคงแข็งแรง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ได้ให้ การสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 50,000 บาท และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นเงิน 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี พลตรี รักชาติ รัตนาศักดิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 นายประเสริฐ ปาโต ปลัดอาวุโส อำเภอรัษฎา สจ.อดิศร พักตร์จันทร์ สมาชิกสภาอบต.พนักงาน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ 32/2 ม.6 ต.คลองปางอ.รัษฎา จ.ตรัง

นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการทหารพันธ์ุดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรโดยมณฑลทหารบกที่ 43 ให้การสนับสนุนกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ช่วยทำแปลงเกษตร ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณบ้าน และมอบกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้แก่ครัวเรือน

ในโอกาสนี้กระผมในนามของข้าราชการชาวตำบลคลองปางขอเป็นแรงใจสนับสนุน พร้อมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของชาวบ้านตำบลคลองปาง และขอขอบคุณ มณฑลทหารบกที่ 43 ที่สร้างแปลงเกษตรพันธุ์ดี มอบแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้