นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภา อบต.คลองปาง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

|

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภา อบต.คลองปาง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมี นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง นายอำนาจ ขวัญดี รองนายก นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นายประสรรค์ สุขดำ เลขานุการฯ สมาชิกสภาฯ นายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต. นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 และข้อราชการสำคัญอื่นๆ เพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง