นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภา อบต.คลองปาง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

|

นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภา อบต.คลองปาง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง นายอำนาจ ขวัญดี รองนายก นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก สมาชิกสภาฯ นายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต. นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง การพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 พิจารณาถนนบุกเบิก ของ ม.6 และข้อราชการสำคัญอื่นๆ เพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง