นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภา อบต.คลองปาง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)

|

นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภา อบต.คลองปาง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)โดยมีนายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก สมาชิกสภาฯ นายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต. นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางมีดังนี้

📕✍️ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานเเจ้งต่อที่ประชุมทราบ

✍️1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการสงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน

✍️1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

📕✍️ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชม

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565

📕✍️ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

-ไม่มี-

📕✍️ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

✍️4.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ

✍️4.2 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติฯ

📕✍️ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

✍️5.1 พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5.2 พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองปาง จำนวน 2 คน

📕✍️ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ