นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภา อบต.คลองปาง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565

|

นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภา อบต.คลองปาง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 โดยมีนายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง นายอำนาจ ขวัญดี รองนายก นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก สมาชิกสภาฯ นายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต. นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง✨✍️

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางมีดังนี้

📕✍️ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานเเจ้งต่อที่ประชุมทราบ

📕✍️ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

📕✍️ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

📕✍️ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

📕✍️ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

✍️5.1 ขอรับความเห็นชอบเข้าร่วมดำเนินงานกับเทศบาลนครตรัง โครงการศึกษาออกแบบการแปร

รูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า

✍️5.2 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

✍️5.3 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2566

📕✍️ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ