นายก อบต.คลองปาง เป็นประธานประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

|

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง เป็นประธานประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยมี นายอำนาจ ขวัญดี และนายเกษม รักษ์ขาว รองนายนายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต. นายเจษฎากรณ์ วีระสุข หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาฯ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง