นายก อบต.คลองปาง เป็นประธานอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุและเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2565

|

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง เป็นประธานอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุและเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ณ อบจ.สุราษฎธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลคลองปาง ให้มีประสิทธิภาพผู้สูงอายุมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะก่อให้เกิดความสามัคคีมีขวัญและกำลังใจที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงานสัมผัสบรรยากาศภายนอกเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง