ที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ณ ชมดาวรีสอร์ท ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

|