จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ EPSON L๕๖๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘ ๖๑ ๐๐๑๒ (กองการศึกษา อบต.คลองปาง)

|