คู่มือการปฏิบัติงาน

|

*******************************

คู่มืปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี-อบต.คลองปาง
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คลองปาง
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อบต.คลองปาง
คู่มือการเข้ารับบริการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
คู่มือการเงินและบัญชี
คู่มือการจัดทำควบคุมภายใน
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ
คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการสรรหาพนักงานจ้าง
คู่มือนักพัฒนาชุมชน
คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น
คู่มือการประเมินผลการปฺบัติงาน
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง
คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.คลองปาง
คู่มืองานบุคคล
คู่มืองานสารบรรณ
คู่มือบำเหน็จบำนาญ
คู่มือแบบประเมิน
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
คู่มือระบบบุคลากรแห่งชาติ
คู่มือเลื่อนอาวุโส-ช่าง
คู่มือและแนวทาง ตามระบบแท่ง
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 64
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ.
แบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
หนังสือมหาดไทยเรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ