คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ

|

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565