คำสั่ง ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน

|

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ มอบอำนาจ การปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ของรองปลัด

คำสั่งหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายหน้าที่ให้ พนง.ภายในสังกัด2564

คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบแต่ละส่วนราชการ