ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมปั๊มน้ำไฟฟ้า จำนวน ๗ เครื่อง

|