ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ จำนวน ๒ เครื่อง

|