ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิล แผนที่ตำบลคลองปาง พร้อมกรอบไม้ จำนวน ๑ ป้าย

|