ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะ ๓ ช่อง จำนวน ๑ ชุด

|