ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๗๔ จำนวน ๑๔ รายการ

|