ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ จำนวน ๑ ตัว

|