ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน

|