ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อปลั๊กไฟฟ้า ๕ เมตร จำนวน ๓ อัน

|