ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องตัดกิ่งไม้ จำนวน ๒ รายการ

|