ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างฝังกลบขยะพร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ บริเวณที่สาธารณะโคกสัก หมู่ที่ ๖

|