ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

|