ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยเปลี่ยนฮาร์ดิสก์ จำนวน ๑ ตัว

|