ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน ๔ เครื่อง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง

|