ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยเนียง และหมู่ที่ ๘ บ้านต้นปราง

|