ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมากวาดปรับพื้นที่หลัง อบต.

|