ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการทํศนศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุและเศรษฐกิจพอเพียง

|