ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรฯ

|