ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นหินคลุกและหินฝุ่น

|