ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

|

*****************************

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562