กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ของ อบต.คลองปาง

|

            วันที่ 18 มีนาคม 2565 นยเอกลักษณ์  แก้วศรีสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ได้มอบประกาศนียบัตร ให้แก่พนักงานที่ดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ที่ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถด้วยความวิริยะอุสาหะ และให้บริการผู้มาติดต่อและประชาชนด้วยหัวใจและจิตบริการ