การแก้ปัญหาวาตภัย วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 4 ราย)

|