การแก้ปัญหาวาตภัย วันที่ 2 มิถุนายน 2565 (จำนวน 7 ราย)

|