การแก้ปัญหาวาตภัย วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 3 ราย)

|