การแก้ปัญหาวาตภัย วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 8 ราย)

|