การมีส่วนร่วมของผู้บริหารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

|

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4)การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6)กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการนี้ นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง กล่าวในการประชุมครั้งนี้ หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA  /มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น /ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นและให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานต่อไป

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน