ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

|

*************************************

การติดตามการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564

*************************************

การติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564

การติดตามการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปี 2563

การติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

การติดตามการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปี 2562

การติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562