รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

|

*************************

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564

สรุปผลโครงการและการดำเนินงาน 64

รายงานผลการบริหารงานบุคคล 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร

แบบรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

รวมข้อตกลงผู้บริหาร2565

แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม65

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 65