การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร

|

************************

การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง

การพิจารณา
ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสั่งให้ผู้ขอรบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2512) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อก่อสร้างเสร็จต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทำการตรวจสอบเพื่อขอใบรับรองการใช้อาคารก่อนปิดใช้อาคารหรือให้ผู้อื่นใช้(กรณีเป็นอาคารควบคุมประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒)

ระยะเวลาในการพิจารณา

อาคารพักอาศัยไม่เกิน ๒ ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณา ๑๔ วัน
อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา ๓๐ วัน ยกเว้นในกรณีที่มีข้อขัดข้องจะใช้เวลาพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
๑.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร     จำนวน ๑ ฉบับ ๆ ละ   ๒๐ บาท เป็นเงิน   ๒๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
๑.อาคารซึ่งสูงไม่เกิน ๒ ชั้น หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท
๒.อาคารซึ่งเกิน ๒ ชั้น แต่ไม่เกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๒.๐๐ บาท
๓.อาคารซึ่งสูงเกิน ๓ ชั้นขึ้นไปหรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ตารางแมตรละ ๔.๐๐ บาท
๔.อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ำหนักบรรทุกเกิน ๕๐๐ ก.ก./ตร.ม. ตารางแมตรละ ๔.๐๐ บาท
๕.พื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ตารางเมตรละ ๔.๐๐ บาท
๖.ป้าย ตารางเมตรละ ๔.๐๐ บาท
๗.อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้วหรือกำแพงประตูรั้ว คิดตามความยาวเมตรละ ๑.๐๐ บาท

ข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
ก่อนที่จะดำเนินการดัดแปลง รื้อถอน ต่อเติม หรือเคลื่อนย้าย อาคารต่าง ๆ รวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง กรุณาติดต่อขออนุญาตได้ที่กองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เมื่อท่านก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัยเสร็จแล้วให้ยื่นคำร้องขอเลขที่บ้านได้ที่งานทะเบียนราษฏรของอำเภอรัษฎา

เอกสารที่ใช้ในการขอเลขที่บ้าน

คำขอเลขที่บ้าน (ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เซ็นชื่อรับรอง)
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
โดยยื่นหลักฐานดังกล่าว ต่อนายทะเบียน อำเภอเรัษฎา

คำเตือน

ผู้ใดก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และที่อยู่อาศัย โดยไม่ได้ขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง หรือการ กระทำใดๆที่มีผลทำให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือนปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง และฝ่าฝืนดังกล่าวนอกจากต้องระวางโทษในข้อ ๑ แล้วยังระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน

ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อการพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมการศึกษาการสาธารณสุขหรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า หรือซื้อขายหรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ หรือทั้งจำทั้งปรับการปลูกสร้างโดยต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารซึ่งจำต้องได้รับอนุญาตนั้นมีกำหนดดังนี้

ขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ ๕ ตารางเมตร
เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม
เพิ่ม ลดจำนวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันไดและผนัง

คำเตือน…ฝ่าฝืนไม่ขอรับอนุญาต

ก่อสร้าง (มาตรา ๒๑)
ดัดแปลง (มาตรา ๒๑)
ก่อสร้างผิดแบบ (มาตรา๓๑) และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร (มาตรา๓๒, ๓๓, ๓๔)

มีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน คำสั่ง (มาตรา ๖๕)

คำเตือน

ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ขัดขืนคำสั่งรื้อถอน (มาตรา ๔๓)
ใช้อาคารโดยมิได้รับรอง (มาตรา ๔๔)
เปลี่ยนที่จอดรถเป็นอย่างอื่น (มาตรา ๔๕)

มีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับไม่เกินวันละ ๓๐,๐๐๐บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนคำสั่ง (มาตรา ๖๖ ทวิและมาตรา ๖๗)