การขยายกำหนดเวลา ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

|

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565